Sengko Sengko

lirik lagu sengko sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

met met dope singkoru da ito.
danunga dihadang hadangi ito.
met met dope si boru ito.
da nungnga ditandang tandangi.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

trilala trilala, sirege rege tumba.
sirege rege tumba, inang sengko-sengko.
trilala trilala, sirege rege tumba.
sirege rege tumba, inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

tu gijjang ni naporda dainang.
da tu toru hoparbara dainang.
tu gijjang ni marroha dainang.
da tu toru hodo sibaran.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko sengko dainang.
sengko sengko dainang.
sengko sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

trilala trilala, sirege rege tumba.
sirege rege tumba, inang sengko-sengko.
trilala trilala, sirege rege tumba.
sirege rege tumba, inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko-sengko dainang.
sengko inang sengko-sengko.

Baca Juga  Anakku Naburju
Share