BE 801 O DAKDANAK, SOMBA DEBATANTA

1

O dakdanak, somba Debatanta puji ma Debata,

O dakdanak, somba Debatanta sun sangap Debata.

2

O dakdanak endehon goarNa sun sangap Debata,

O dakdanak endehon goarNa sun sangap Debata.

3

O dakdanak tangihon hataNa sun sangap Debata,

O dakdanak tangihon hataNa sun sangap Debata.

4

O dakdanak burju marsiajar puji ma Debata,

O dakdanak burju marsiajar puji ma Debata.

5

O dakdanak ula-ulaonmu puji ma Debata,

O dakdanak ula-ulaonmu puji ma Debata.

6

O dakdanak parhaseang tingki puji ma Debata,

O dakdanak parhaseang tingki puji ma Debata.

 

Baca Juga  BE 423 NA RO MA BORNGIN I
Share