BE 672 TUNG GODANG SITUTU

1

Tung godang situtu ulaonmu antong, dipasahat Tuhanta tu ho

ndang adong be tingkim, marnalemba tahe, ngolumi bahen tiruan tongtong

Sai patupa ma i ala ni Tuhan i, so mangkirim balosna tu ho.

Debata do marnida na niulami, manang na adong parbue ni i.

2

Ai lambok do soara ni Tuhanta i, ro ma ho las ma nang rohami,

Sai taingot tongtong hata ni Tuhan i, Mangarahon jolma tu Tuhan i.

Sai patupa ………

3

Alanii boan ma, sondang na tiur i, boan ma hata ni Tuhan i,

Sai urupi na pogos na mardangol i, asa ro tu Jesus Tuhanta i.

Sai patupa ………

 

Baca Juga  BE 504 DITOGU TUHAN JESUS AU
Share