BE 552 NA LAO AU TU NA DAO

1

Na lao tu na dao, tu surgo do siholhu.

Jesus, Tuhanki, sai boan ahu, tu surgo taiti au, naeng sahat au.

 

Baca Juga  Buku Ende 15 AUT NA SARIBU HALI GANDA
Share