BE 517 DI DIA ANGKA JOLMA

1

Di dia angka jolma, dijouhon Tuhan i,

Na olo suruonku, torop na mago i?

Torop do ina Batak nang na marbaju i,

Nang ama, dolidoli, na mansai dao dope.

2

Tardidi do nasida, ringgas marminggu be,

Marrupa hadaulaton nasida sasude.

Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i.

Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i.

3

Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au.

Manjou angka jolma na tongtong mandaodao.

Hulehon ma gogongku nang tingkingki tu Ho.

Paima mulak dongan ndang olo au be so.

4

Dilehon Ho hosaMu manghophop hami on.

Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon

Humophop angka dongan na so mananda Ho,

Na mian di arsakna naeng luluanhu do.

 

Baca Juga  BE 105 DEBATA DO MANGGOMGOMI
Share