BE 351 MARTUA DONGAN ANGKA NA

1

Beha ma hita ia dung marujung, paraloanta di portibi on

Dung na malua hita na mangusung, na dokdok i di atas tano on

Lao muli hita tu banuaginjang, dung pinaspashon orbuk tano i

Di na jonok tinatap hasonangan, na pinarsinta ni rohanta i

2

Beha ma hita molo disondangi, panondang na so olo sundut be

Dalanta jala dosa dilongkangi, Tuhanta sian hita on sude

So dipabali tihas i be hita, so manolsoli be rohanta i

Di na tatopot saluhut donganta, naung sonang di banuaginjang i?

3

Beha ma hita molo taihuthon, panogunogu ni Tuhanta i

Soada be na tau mangambat hita, sian jambarta na di surgo i

Di na tiur pamereng ni matanta, marnida Jesus, Sipangolu i

Na sangap mangkunduli habangsaNa, manggomgom nasa parluhutan i?

4

Beha ma hita molo begeonta, soara ni Tuhanta Jesus i

Manjouhon hita na pinaluaNa, tu haroanNa na rade disi

Di na taida bogas ni bugangNa, habaoran ni mudarNa uju i

Na paluahon hita sian dosa, nang hamatean salelengnai?

5

Beha ma hita na so dung diida, so dung dibege manang ise pe

I ma turpukta molo masuk hita, tu hasonangan na di surgo i

Nang loja nang hodohan situtu, Antong ale manggogo be ma hita

Lao mareakkon bagas ni Tuhanta, Na uli jala sun denggan tutu.

 

Baca Juga  BE 514 SAI LULUI DONGAN NA MAGO
Share