1

Ise do angka nasida di lambung ni Debata

Na martumpal be huida jala marsinondang do?

Na marende do sude girgir pamujina be.

2

I do angka na malua, angka na tutu burju

Angka dongan na martua, naung porsea situtu

Di Tuhanta Jesus i, na humophop sasude

3

Haporsuhon do ditaon, uju na di tano on

Na marlea nasailaon, gabe hasangapon on

Do turpukna i nuaeng, las rohaNa i dibaen

4

Na marende do nasida, pasangaphon Jesus i

Ala naung tangkas diida, sintong ni hataNa i

Naung pinarbagaNa i, sahat do sudena i.

5

Na so dais be tu nasida, jea ni portibi on

Ndang adong disi tarida, na manusa hita on

Dohot dosa sasude, ndang adong diingot be.

6

Haraparon, hauason, ngali ni arina i

Porhas, ronggur, halojaon, udan las ni ari i.

Uhum ala dosa i, ndang be dais tu na disi.

7

Ai di Debata nasida, na pasabam roha i

Jesus do tongtong diida, di banuaginjang i

Sai martua do sude, ndang na mimbar i muse

8

Ale Jesus Rajanami, na marasi roha i

Sesa nasa dosanami, tiop tangannami be

Dohot hami on sude, sai pabongot ma muse.

 

Baca Juga  BE 180 RO TU JESUS HO NA LOJA

By Hitabatak

Berbagi informasi menarik tentang Batak.