BE 344 UNGKAP BAHAL NA UMMULI

1

Ise do angka nasida di lambung ni Debata

Na martumpal be huida jala marsinondang do?

Na marende do sude girgir pamujina be.

2

I do angka na malua, angka na tutu burju

Angka dongan na martua, naung porsea situtu

Di Tuhanta Jesus i, na humophop sasude

3

Haporsuhon do ditaon, uju na di tano on

Na marlea nasailaon, gabe hasangapon on

Do turpukna i nuaeng, las rohaNa i dibaen

4

Na marende do nasida, pasangaphon Jesus i

Ala naung tangkas diida, sintong ni hataNa i

Naung pinarbagaNa i, sahat do sudena i.

5

Na so dais be tu nasida, jea ni portibi on

Ndang adong disi tarida, na manusa hita on

Dohot dosa sasude, ndang adong diingot be.

6

Haraparon, hauason, ngali ni arina i

Porhas, ronggur, halojaon, udan las ni ari i.

Uhum ala dosa i, ndang be dais tu na disi.

7

Ai di Debata nasida, na pasabam roha i

Jesus do tongtong diida, di banuaginjang i

Sai martua do sude, ndang na mimbar i muse

8

Ale Jesus Rajanami, na marasi roha i

Sesa nasa dosanami, tiop tangannami be

Dohot hami on sude, sai pabongot ma muse.

 

Baca Juga  BE 97 PATIMBUL BE MA SANGAP
Share