BE 316 SAI MARLAS NI ROHA HITA

1

Nunga lao muse sadari, Jesus sian bohalhon

Sai paingot au saonari, manang burju rohangkon

Jala tudu ma sude, na hubaen na so ture

Asa sae annon dosangku, jala sonang ma rohangku.

2

Lan do dapot pambaenanku, sogo ni rohaM hape.

Ai gok dosa do rohangku, sala do hatangku pe

Ganup tongkin ma tutu, ndang marningot au burju

Di sude na pinatikMu, ala ni godang dosangku.

3

Sai asi rohaM Tuhanku, sai palambas rohaMi

Ai dokdok tutu rohangku ,Sesa nasa dosangki

Patuduhon ma basaM, dohot holong ni rohaM

Asa ganda ma ringgashu, mangoloi sude patikMu.

4

Na badia baen rohangku, dohot di na modom au

BasaMi baen bulusanku, dokkon na manjaga au

Sai intopi api i, jala jaga bagas i

Asa unang tangis hami, dung muse tarsunggul hami

5

Sai togangi nasa jolma, na mambaen na jahat i

Unang ma laluhononna, tahi ni rohaNa i

Dompak hami, anakMi, angka haholonganMi

Sai tamparhon sian hami, nasa na mangago hami

6

Ndang na olo nok, o Tuhan, mataMi nang borngin i

Jesus Ho do Siparmahan, na dumenggan roha i

Borngin nang arian pe, diramoti Ho sude

Ala ni ingani hami, asa sonang modom hami

7

Sai hipas pahehe hami, di tingkina na ture

Asa hudapothon hami, siulaonnami be

Manang naeng alaponMi, borngin on au Tuhanki

Sai na sahat tu tanganMu, do pamatang nang tondingku.

 

Baca Juga  BE 142 O TONDI PARBADIA I, BONGOTI
Share