BE 24 TATAP HAMI ON

1

Tatap hami on na pungu dison, Ai na naeng pujionnami

denggan ni basaM di hami, Tatap hami on na pungu dison

2

Togu hami on na mardosa on, Ale Jesus Tuhannami

Sai asi rohaM di hami, Togu hami on na mardosa on.

3

Sai ramoti be hami on sude, Maradophon musunami

asa unang mago hami Sai ramoti be hami on sude

4

Sai urasi be hami on sude Asa muba rohanami

jala ias tondinami Sai urasi be hami on sude.

5

Sai ajari be hami on sude Asa lam huboto hami

dalan sidalanannami Sai ajari be hami on sude

6

Sai pintori be hami on sude Molo unduk rohanami

manopoti dosanami Sai pintori be hami on sude

7

Sai padungo be hami on sude Unang loas modom hami

di bagasan dosanami Sai padungo be hami on sude

8

Sai pamasuk be hami on sude Di na jumpang ajalnami

molo suda bohalnami Tu ingananMi hasonangan i.

 

Baca Juga  BE 728 HUSURU HO
Share