BE 217 JAHOWA DO DONGANKU

1

Jahowa do donganku, tung ise alongki?

Tangiang ni rohangku, padaohon musu i

Hasian ni Debata, au Kristus ulungki

Tung aha hatahata, ni panginsahi i?

2

Ai damang do Jahowa, hupuji i tongtong

Sai i digolom roha, marningot na holong

Do roha ni natimbo, tuk do gogoNa i

Mambuat nasa holso, pasonang rohangki

3

Mudar ni Tuhan Jesus, panalom rohangki

Ai i do na pabulus, dalan tu Ama i

Artana do na maol, na nilehonNa i

Unang pinarhamaol, ngolu ni daging i.

4

Jesus hasangaponku, sondang ni tondingki

Aut unang i huboto, nda mago au boti?

Dibaen habadiaon ni natumimbul i

RimasNa ndang tartaon, na songon api i.

5

Ndang be marhinamago, au dung ro Jesuski

Soada na mangago, hinaholonganki

Tongtong sonang rohangku, di na lao mate pe

Tu surgo do langkangku, uhum ndang jorbut be

6

Tondina do disuru, manggohi rohangkon

Ibana huparguru, palambok dangolhon

Dibaen pasupasuna, umbaen mananda au

Di Ama i, tung sura, na hurang boto au.

7

Ibana mangajarhon, luhut tangiang i

Ibana patolhashon, na pinangidomi

Tu Debata Amanta, hurang pe rohaMi

Ibana padas hata, sandok na malo i.

8

Ibana pangapuli, di na marilu i

Sambulo pe na uli, na pinarade ni

Amanta na di ginjang, dipatuduhon do

Molo dung so marlindang, jala ndang ganggu ho.

9

Ingkon marlasniroha, tongtong au ala nii

Ai nunga dao na roa, di Ho au Jesuski

Ho mata ni aringku, Ho las ni rohangki

I pe di Ho dagingku, di Ho nang tondingki.

 

Baca Juga  BE 575 PUJI MA DEBATA NA SONGKAL
Share